STATUT Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „PERSPEKTYWA” w Czyżowicach.

STATUT

Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „PERSPEKTYWA" w Czyżowicach.


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „PERSPEKTYWA" w Czyżowicach, zwane jest dalej Stowarzyszeniem.
§ 2
 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 z póź.zm).
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, a terenem jego działania jest Sołectwo Czyżowice. Dla właściwej realizacji swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
 3. Siedzibą Stowarzyszenia są Czyżowice.
§ 3
 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swych członków.
 2. Do realizacji swych zadań i prowadzenia spraw bieżących może zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym.

§ 4
 1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach.


Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji


§ 5

 1. Celem Stowarzyszenia jest:

  1. aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego,
  2. budowanie świadomości obywatelskiej,
  3. wspieranie rozwoju gospodarczego, kulturalnego i oświatowego,
  4. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego,
  5. promowanie Sołectwa Czyżowice, dokumentowanie jego historii i osiągnięć,
  6. pozyskiwanie środków na działalność statutową z dostępnych funduszy pomocowych.
§ 6

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. aktywne działanie swoich członków w zakresie określonym niniejszym statutem,
  2. promowanie jednostek wyróżniających się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej,
  3. organizację imprez kulturalnych, wystaw, konkursów,
  4. promowanie lokalnych walorów przyrodniczych,
  5. tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości,
  6. opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki:

§ 7

 1. Stowarzyszenie tworzą:

  1. członkowie zwyczajni.
  2. członkowie wspierający.
§ 8
 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność czynności prawnych, niezależnie od narodowości i miejsca stałego zamieszkania.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która przez złożenie oświadczenia albo uchwały podjętej zgodnie z zasadami reprezentacji zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub materialną.

§ 9
 1. Członkiem zwyczajnym staje się każdy z członków założycieli, o ile nie wyrazi sprzeciwu.
 2. O przyjęciu nowego członka decyduje Zarząd uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 3. Przyjęcie członka wspierającego odbywa się w sposób wymieniony w § 9 pkt2.
 4. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego, ani głosu stanowiącego.
 5. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby niepełnoletnie za zgodą przedstawicieli ustawowych.
§ 10
 1. Ustanie przynależności do Stowarzyszenia następuje na skutek skreślenia lub wykluczenia.
 2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:

  1. rezygnacji z członkowstwa wyrażonej pisemnie, po uprzednim uregulowaniu wszelkich statutowych zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
  2. śmierci członka, bądź utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
  3. rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia,
 3. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia następuje uchwałą Zarządu w przypadku:
 1. zalegania członka Stowarzyszenia ze składkami przez ponad rok,
 2. nieprzestrzeganie przez członka statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
§ 11
 1. Do podjęcia uchwały w sprawie wykluczenia lub skreślenia wymagana jest bezwzględna większość głosów członków Zarządu, przy obecności co najmniej połowy jego członków.
 2. Członek wykluczony ze Stowarzyszenia decyzją Zarządu może odwołać się od tej uchwały do Walnego Zgromadzenia.
 3. Odwołanie powinno być złożone pisemnie do Zarządu w terminie do 14 dni od daty doręczenia odpowiedniej uchwały. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

§ 12

 1. Członkowie zwyczajni maja prawo:

  1. wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
  2. uczestniczyć we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia,
  3. oceniać działalność Stowarzyszenia, współdecydować o jego sprawach oraz zgłaszać odpowiednie wnioski do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
  4. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w zakresie wykonywania obowiązków członkowskich.
§ 13
 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

  1. postępować zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia,
  2. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,
  3. propagować idee Stowarzyszenia, zjednywać mu członków i sympatyków,
  4. ochraniać mienie Stowarzyszenia,
  5. regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 14
 1. Członkowie wspierający mają prawo do:

  1. udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym,
  2. zgłaszania wniosków, opinii i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.
§ 15
 1. Członkowie wspierający mają obowiązek:

  1. wspierać cele statutowe Stowarzyszenia,
  2. wywiązywać się z przyjętych powinności wobec Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia.

§ 16

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zgromadzenie, jako najwyższa władza Stowarzyszenia i jego organ uchwałodawczy,
  2. Zarząd, jako jego organ zarządzający i wykonawczy,
  3. Komisja Rewizyjna, jako organ sprawujący funkcję kontrolną.
 2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
§ 17
 1. Walne Zgromadzenie tworzą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, biorący w nim udział osobiście.
 2. Członkowie zwyczajni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym, a członkowie wspierający z głosem doradczym.
 3. Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą brać również inne osoby zaproszone przez Zarząd.
§ 18
 1. Walne Zgromadzenia może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo - wyborcze, zawiadamiając wszystkich członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 10 dni przed wyznaczona datą.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w szczególnie uzasadnionym przypadku:


  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemnie uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Termin zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie może być dłuższy niż 21 dni od daty zgłoszenia żądania jego przeprowadzenia.
 5. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje przez pisemne zawiadomienie każdego członka Stowarzyszenia na co najmniej 10 dni przed wyznaczona datą jego odbycia z podaniem:
  1. daty, godziny i miejsca mającego się odbyć Walnego Zgromadzenia,
  2. porządku obrad.
 6. Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 7. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia za wyjątkiem § 20 pkt.2 i § 27 pkt.1

§ 19
 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

  1. uchwalanie statutu i jego zmian,
  2. wybór i odwoływanie Prezesa i pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. uchwalanie planu działania i budżetu Stowarzyszenia,
  4. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,
  5. uchwalanie wysokości, sposobu i terminów płatności składek na rzecz Stowarzyszenia,
  6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  7. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości, upoważnienia Zarządu do zaciągania zobowiązań i określenia ich wysokości,
  8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
  9. uchwalanie Regulaminów organizacji i przebiegu Walnego Zgromadzenia.
§ 20
 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Walnego Zgromadzenia.
 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 - 8 członków wybieranych spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Wybory przeprowadzane są w sposób tajny bezwzględną większością głosów przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków.
 3. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Prezesa, a następnie pozostałych członków Zarządu.
§ 21
 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes, który zwołuje i prowadzi jego posiedzenia.
 2. Na pierwszym posiedzeniu następuje ukonstytuowanie Zarządu przez wybranie
  Sekretarza, Skarbnika i ewentualnie innych funkcyjnych członków Zarządu.
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa.
 4. Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia składają łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes i jeden z członków Zarządu.
§ 22
 1. Do kompetencji Zarządu należy:

  1. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
  2. gromadzenie środków finansowych i innych zasobów niezbędnych dla realizacji zadań Stowarzyszenia,
  3. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
  4. podejmowanie decyzji w spawie zaciągania zobowiązań,
  5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  6. nawiązywanie współpracy z wszelkimi instytucjami, organizacjami i osobami trzecimi dla realizacji zadań Stowarzyszenia,
  7. zawieranie umów z uwzględnieniem § 3 ust. 2
  8. uchwalanie Regulaminów organizacji i działania Zarządu.
§ 23
 1. Komisja Rewizyjna jest organem Walnego Zgromadzenia powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu i całego Stowarzyszenia.
§ 24
 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli finansowej Stowarzyszenia,
  2. dokonywanie okresowych ocen działalności statutowej Stowarzyszenia,
  3. przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności na posiedzeniach Walnego Zgromadzenia.
§ 25
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej 2 jej członków.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia.
 3. Członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Prezes ma obowiązek powiadomić Przewodniczącego Komisji o terminie i miejscu posiedzenia Zarządu.
Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 26
 1. Dla prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenie może tworzyć fundusze oraz nabywać i zbywać składniki majątkowe.
 2. Majątek i fundusze Stowarzyszenia tworzone są ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, subwencji , dotacji i wpływów z działalności statutowej.
 3. Uzyskane dochody Stowarzyszenia przeznacza się na finansowanie jego działalności statutowej.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 27
 1. Zmiany w statucie i rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na pisemnie umotywowany wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Odnośną uchwalę podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. Likwidatorami Stowarzyszenia są Prezes i członkowie Zarządu.


Komitet Założycielski  

Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej  

„Perspektywa"