b_400_400_16777215_00_images_stories_SALPerspektywa_wesoleczyzowice.jpg
REGULAMIN konkursu ZJAZD NA BELE CZYM 1. W konkursie może wziąć udział każdy chętny, który ukończył 18 rok życia, dokonał zgłoszenia w udziału w konkursie komisji startowej i podpisał oświadczenie uczestnika imprezy.
 2. W konkursie udział mogą wziąć również osoby do 18 roku życia po przedłożeniu komisji startowej pisemnej zgody i oświadczenia uczestnika imprezy podpisanego przez rodziców lub opiekunów.
 3. Zgłoszenia można dokonywać Wiejskim Domu Kultury w Czyżowicach do dnia 24 maja 2009 r. godz 14.30.
 4. Uczestnicy startują na sprzęcie, który nie jest konwencjonalnym pojazdem oraz nie jest napędzany silnikiem spalinowym lub elektrycznym. Pojazd może być zbudowany z dowolnych materiałów - przy budowie pojazdu należy się kierować zasadą "im dziwniej i zabawniej - tym lepiej". Pojazd może być jedno- lub wieloosobowy oraz powinien być oznaczony w widocznym miejscu numerem startowym przydzielonym przez organizatorów.
 5. Pojazd może być zgłoszony zarówno przez osoby fizyczne, przedsiębiorców jak i inne organizacje.
 6. Do udziału w konkursie nie zostaną dopuszczone pojazdy, które mogą stanowić zagrożenie dla startującego na nich zawodnika lub innych osób, oraz dla środowiska naturalnego.
 7. Wszyscy uczestnicy konkursu ponoszą wyłączną odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo podczas zawodów i od nich zależy, czy będą używać odpowiedniego wyposażenia zabezpieczającego. Organizatorzy zalecają, aby każdy pojazd posiadał sprawne hamulce, a zawodnicy poniżej 18 roku życia startowali z kaskami ochronnymi na głowie.
 8. Każdy pojazd w ramach zawodów musi pokonać trasę wyznaczoną przez organizatorów od punktu startu do punktu mety na własnym sprzęcie pod rygorem odmowy oceny przez jury.
 9. Zawodnicy i załogi będą oceniani przez kilkuosobowe jury a zawodnik otrzyma ocenę za efektowny przejazd, za fantazję w wykonaniu, w ubiorze i doborze sprzętu.
 10. Punktacja: Każdy sędzia przyznaje załodze od 1 do 5 punktów. Do klasyfikacji zapisuje się sumę punktów przyznanych przez wszystkich sędziów. Decyzje sędziów są ostateczne i niepodważalne. W przypadku równej ilości punktów możliwe jest zarządzenie dogrywki, przez przewodniczącego jury, wśród zespołów posiadających tę samą ilość punktów.
 11. Nagrody. Organizatorzy przewidują nagrody dla pierwszych 3 pojazdów oraz nagrody pocieszenia dla pozostałych
 12. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w tym samym dniu.
 13. Organizatorzy zachowują sobie wyłączne prawo do odmowy uczestnictwa w zawodach a z całą stanowczością nie będą dopuszczać do udziału w zawodach osób będących pod wpływem alkoholu i środków odurzających